Kunskapskrav Text Betyget E Betyget C Betyget A
1. Planering Eleven formulerar och planerar [1] med handledare programmeringsuppgifter med pseudokod eller diagramteknik. I planeringen väljer eleven [2] kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften [3] [1] i samråd [1] efter samråd [1] efter samråd
     
[2] med viss säkerhet [2] med viss säkerhet [2] med säkerhet
     
[3] [inget] [3] [inget] [3] samt motiverar utförligt sina val.
2. Kodkvalitet I sin programmering skapar eleven med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning korrekt, strukturerad och [4] kommenterad källkod med [5] resultat. [4] enkelt [4] noggrant [4] noggrant och utförligt
     
[5] tillfredsställande [5] tillfredsställande [5] gott
3. Interaktion Dessutom väljer eleven [6] ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett [7] sätt interagera med den avsedda användaren. [6] med viss säkerhet [6] med viss säkerhet [6] med säkerhet
     
[7] tillfredsställande [7] tillfredsställande [7] gott
4. Produkten Elevens färdiga program eller skript är utförda med [8] resultat i ett eller flera programspråk som är stabila och robusta [9]. [8] tillfredsställande [8] tillfredsställande [8] gott
     
[9] i program av enkel karaktär [9] [inget] [9] i program av komplex karaktär.
5. Felsökning Eleven anpassar [10] sin planering av programmeringsuppgiften och utför [11] felsökning av [12] syntaxfel [13]. [10] med viss säkerhet [10] med viss säkerhet [10] med säkerhet
     
[11] [inget] [11] på ett systematiskt sätt [11] på ett systematiskt och effektivt sätt
     
[12] enkla [12] [inget] [12] [inget]
     
[13] [inget] [13] , körtidsfel och programmeringslogiska fel. [13] , körtidsfel och programmeringslogiska fel.
6. Utvärdering Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med [14] omdömen [15] programmets prestanda och ändamålsenlighet i [16]. [14] enkla [14] nyanserade [14] nyanserade
     
[15] [inget] [15] [inget] [15] och med förslag på förbättringar
     
[16] någon situation och något sammanhang [16] några situationer och sammanhang [16] flera situationer och sammanhang
7. Terminologi Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då [17] datavetenskapliga begrepp. [17] med viss säkerhet [17] med viss säkerhet [17] med säkerhet
8. Programmeringens roll Eleven redogör [18] för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen. [18] översiktligt [18] utförligt [18] utförligt och nyanserat
9. Principer Eleven redogör [19] för principer för att uppnå god kvalitet vid skapandet av datorprogram. [19] översiktligt [19] utförligt [19] utförligt och nyanserat