Kunskapskrav Text Betyget E Betyget C Betyget A
1. Webbens historia Eleven beskriver [1] webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. [1] översiktligt [1] utförligt [1] utförligt och nyanserat
2. Webbpubliceringssystem Eleven använder med [2] handlag webbpubliceringssystem och redogör [3] för dess funktionalitet. [2] visst [2] gott [2] mycket gott
     
[3] översiktligt [3] utförligt [3] utförligt och nyanserat
3. Projektplan Eleven upprättar en [4] projektplan för en tänkt produkt [5]. [4] enkel [4] genomarbetad [4] genomarbetad
     
[5] [inget] [5] [inget] [5] reviderar den vid behov.
4. Produkten Eleven utvecklar utifrån planen en produkt [6] med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med [7] resultat följer standarder och omfattar [8] av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. [9] [6] i samråd [6] efter samråd [6] efter samråd
     
[7] tillfredsställande [7] tillfredsställande [7] gott
     
[8] någon [8] några [8] flera
     
[9] [inget] [9] I produkten infogar eleven enkla skript. [9] I produkten infogar eleven diskreta domskript.
5. Media Eleven bearbetar också [10] text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. [10] med viss säkerhet enkel [10] med viss säkerhet och via flera moment [10] med säkerhet och via flera moment
6. Produktens kvalitet Produkten är av [11] kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med [12] tester. Eleven testar produkten i [13] webbläsare. Eleven testar ocksåprodukten på [14] [15] [11] tillfredsställande [11] tillfredsställande [11] god
     
[12] begränsade [12] automatiserade [12] omfattande automatiserade och manuella
     
[13] någon [13] några [13] flera
     
[14] någon plattform [14] några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter [14] Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter
     
[15] och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler [15] och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler [15] , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida.
7. Tillgänglighet Dessutom bygger eleven en webbplats som med [16] resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet [17]. [16] tillfredsställande [16] tillfredsställande [16] gott
     
[17] [inget]. [17] och kontrollerar detta med några automatiserade tester. [17] och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar.
8. Dokumentation När arbetet är utfört gör eleven en [18] dokumentation av de moment som har utförts [19] och utvärderar med [20] omdömen sitt arbete och resultat [21]. [18] enkel [18] noggrann [18] noggrann och utförlig
     
[19] [inget] [19] [inget] [19] med koppling till generella principer och testresultat
     
[20] enkla [20] nyanserade [20] nyanserade
     
[21] [inget] [21] [inget] [21] samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
9. Lagar Eleven redogör [22] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. [22] översiktligt [22] utförligt [22] utförligt och nyanserat
10. Säkerhet Eleven redogör [23] för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. [23] översiktligt [23] utförligt [23] utförligt och nyanserat
11. Etik Eleven för dessutom [24] resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. [25] [24] enkla [24] välgrundade [24] välgrundade och nyanserade
     
[25] [inget] [25] Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet. [25] Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell.
12. Terminologi Eleven använder [26] terminologi inom området. [26] med viss säkerhet [26] med viss säkerhet [26] med säkerhet