Kunskapskrav Text Betyget E Betyget C Betyget A
1. Webbplattformer Eleven beskriver [1] webben som plattform samt gör en [2] jämförelse med [3] annat alternativ. [1] översiktligt [1] utförligt [1] utförligt och nyanserat
     
[2] enkel [2] välgrundad [2] välgrundad och nyanserad
     
[3] något [3] några [3] flera
2. Projektplan Eleven gör en [4] projektplan för en tänkt produkt. [5]. [4] enkel [4] genomarbetad [4] genomarbetad
     
[5] [inget] [5] [inget] [5] Vid behov reviderar eleven planen
3. Arkitektur Utifrån projektplanen utvecklar eleven [6] med handledare produkten, där logiker som styr innehåll, design och beteende [7] är åtskilda. [6] i samråd [6] efter samråd [6] efter samråd
     
[7] [inget] [7] i begränsad utsträckning [7] i omfattande utsträckning
4. Standarder I arbetet utvecklar eleven kod som med [8] resultat följer standarder och som omfattar [9] tekniker för märkspråk och stilmallar. Dessutom väljer och anger eleven lämplig teckenkodning. [8] tillfredsställande [8] tillfredsställande [8] gott
     
[9] några [9] några [9] flera
5. Media I arbetet bearbetar eleven med [10] resultat [11] text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassade för att fungera i produkten. [10] tillfredsställande [10] tillfredsställande [10] gott
     
[11] enkel [11] och via flera moment [11] och via flera moment
6. Skript & Grafik Eleven utvecklar med [12] funktionalitet inom något eller några av områdena domskript, interaktiv 2D-grafik, 3D-grafik eller animationer. [12] tillfredsställande [12] tillfredsställande [12] gott
7. Kvalité Produkten är av [13] kvalitet när det gäller funktion och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven [14] med [15] tester. [13] tillfredsställande [13] tillfredsställande [13] god
     
[14] [inget] [14] [inget] [14] både manuellt och
     
[15] några enkla [15] några [15] flera
8. Tillgänglighet Dessutom kontrollerar eleven [16] produktens tillgänglighet med automatiserade tester [17]. [16] med viss säkerhet [16] med viss säkerhet [16] med säkerhet
     
[17] [inget] [17] och begränsad manuell testning. [17] simuleringar och manuell testning.
9. Överföring av media [18] [18] Eleven vidtar några enkla åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. [18] Eleven vidtar några åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. [18] Eleven optimerar bilder och andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring och vidtar åtgärder för att reducera antalet överföringar per sida.
10. Dokumentation När arbetet är utfört gör eleven en [19] dokumentation av de moment som har utförts [20] samt utvärderar med [21] omdömen sitt arbete och resultat [22]. [23] [19] enkel [19] noggrann [19] noggrann och utförlig
     
[20] [inget] [20] [inget] [20] med koppling till generella principer och testresultat
     
[21] enkla [21] nyanserade [21] nyanserade
     
[22] [inget] [22] [inget] [22] och ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
     
[23] [inget] [23] I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar översiktligt de val som har gjorts. [23] I utvärderingen resonerar eleven kring eventuella avvikelser samt motiverar utförligt de val som har gjorts.
11. Lagar Eleven redogör [24] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. [24] översiktligt [24] utförligt [24] utförligt och nyanserat
12. Etik på webben [25] [25] [inget] [25] Eleven för välgrundade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. [25] Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet.
13. Säkerhet Eleven tar hänsyn till säkerhetsaspekter i sitt arbete och i fråga om produkten [26]. [26] [inget] [26] samt kontrollerar produktens säkerhet med något test [26] samt kontrollerar produktens säkerhet med några tester
14. Terminologi Eleven använder [27] terminologi inom området. [27] med viss säkerhet [27] med viss säkerhet [27] med säkerhet
15. Elevens förmåga När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han [28] den egna förmågan och situationens krav. [28] med viss säkerhet [28] med viss säkerhet [28] med säkerhet